Hoppa till innehåll

Verksamhet

Bullens förskola följer Skollagen och läroplanen för förskolan samt andra för verksamheten gällande lagar och förordningar.

Vi utvärderar kontinueligt vårt arbetssätt så att verksamheten utvecklas på bästa sätt.

Personalen har tystnadsplikt men också anmälningsplikt för barn som far illa.

Normer och värden

”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. ” Lpfö 98

Utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärade. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barbets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och ideér ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” Lpfö98

Förskola och hem

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för att barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande” Lpfö 98

Förutom den dagliga tamburkontakten erbjuder vi följande:

  • Utvecklingssamtal två gånger per år
  • Föräldramöte en till två gånger per år
  • Vi använder oss av Unikum där du som förälder kan gå in och följa ditt barns utveckling i ord och bild